. .

Устойчивост

Нашият екологичен отпечатък

Използваме последните екологични стандарти с цел събиране и оценка на представянето на околната среда.

Шенкер ЕООД набира информация относно екологичния статус на железопътните, въздушните, сухопътните и морските транспорти, както и логистичните и складови операции, и всички свързани с тях парникови изпарения, както са описани в Протокол за парникови изпарения.

Калкулациите относно нашия екологичен отпечатък в момента се извършват по същия начин, както и предни години (от 2007г.)

Приложимата информация се събира от корпоративния екип по компетентност на околната среда. Информацията следва да се преработи и анализира в сътрудничество с консултантска група INFRAS, която е спомогнала за изготвянето на Европейски стандарт EN 16258 за калкулиране на емисиите. Пресметнатия отпечатък от въглеродни емисии трябва да отговаря на изискванията и стандартите на  ISO 14064-1 и EN 16258

Общите въглеродни емисии, произведени от DB Schenker Logistics възлизат на около 15.6 милиона тона през 2012 (преки и непреки емисии). Емисиите могат да бъдат понижени до следните проценти:

Обобщението на всички наши екологични дейности може да бъде открито в брошурата за защита на околната среда, публикувана на годишна база. Също така има издаден филм относно опазването на околната среда, който дава много добра представа за взетите от нас мерки за различните видове траспорт, логистичните ни складове и административни съоръжения.

Последна промяна: 20.01.2017

Към началото на страницата