. .

Обща информация

За контакти относно интернет сайта:
Шенкер ЕООД
2227 Божурище (София)
бул. Европа 1А
България
Телефон: +359 2 9429 101
Факс: +359 2 975 3055
Електронна поща: schenker.bg@dbschenker.com

Шенкер ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.
То се представлява пред трети лица от Управителя г-н Франк Марковиц.

Моля, имайте предвид следното:
Шенкер ЕООД използва тази презентация в интернет (“интернет сайт”), за да се представи. По тази причина интернет сайтът е предмет на непрекъснат процес по актуализация и подобряване на предлаганата информация и функции. Шенкер ЕООД си запазва правото да изменя или разширява интернет сайта без предизвестие.

Шенкер ЕООД полага необходимата грижа, за да предоставя точна и изчерпателна информация в този интернет сайт. Това се отнася и за всички линкове, които са пряко или косвено свързани с този интернет сайт. Шенкер ЕООД не е в състояние да извършва непрекъсната проверка на всички страници, до които може да се достигне посредством такъв линк и затова Шенкер няма как да носи отговорност за съдържанието на тези страници.

Съдържанието на настоящия интернет сайт е защитено от авторско право. Шенкер ЕООД Ви разрешава да теглите и да копирате отчасти или изцяло текстовото съдържание на този интернет сайт. От съображения, основани на авторското право, нямате право да теглите или копирате каквито и да било снимки/картини или графични изображения от този интернет сайт.
Препратките към авторско право и наименования на марки не могат да бъдат променяни или изтривани. Нашият интернет сайт може да бъде посещаван и използван единствено по начин, по който не се засяга достъпа от други посетители и поребители до online предлагането на Шенкер. Всички други действия, предприети по отношение на нашата презентация в интернет изискват предварително писмено съгласие от наша страна.

Ограничаване на отговорността:
С изключение на исковете за вреди в резултат от липсата на предупредителни характеристики и на исковете във връзка с правната отговорност за вреди от предлагания продукт, се изключват всички искове за вреди срещу нас (например поради грешки при воденето на преговори, доказано нарушаване на договор, непозволени действия), освен ако същите касаят сделки с търговци, извършвани преднамерено или при груба небрежност от нашите упълномощени представители или нашето ръководство или преднамерено или при груба небрежност от нашите агенти по заместване. В случай на забава или несъответствие при сделки с лица, които не са търговци, отговорността ни включва и случаи на небрежност, но единствено до размера на допълнителните транспортни разходи, необходими за осигуряване на качествена услуга. За нарушение на основни договорни задължения отговорността ни включва и случаите на обикновена небрежност, проявена от страна на нашите упълномощени представители или нашето ръководство, ограничени до обичайни или предвидими щети.

Доколкото Шенкер ЕООД е отговорно индивидуално и солидарно с други лица, същото винаги носи само субсидиарна отговорност като последна страна.

Шенкер ЕООД поема отговорност за загуба на данни единствено доколкото данните са били запазени в четима от машина форма през адекватни интервали, но поне веднъж дневно.

Горепосочените ограничения се прилагат и по отношение на нашите упълномощени представители, нашето ръководство или различните ни агенти.

© 2005 Шенкер ЕООД

Последна промяна: 13.05.2016

Към началото на страницата